Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Reanimatie en AED NoordOost Overijssel (verder: RANOO), gevestigd te Hardenberg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05082452. Op deze manier willen wij voldoen aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG).

Voor een goede organisatie van het reanimatieonderwijs in de regio Vechtdal heeft RANOO persoonsgegevens nodig. Deze leggen wij vast en gebruiken deze voor het registreren en oproepen van cursisten/reanimisten voor reanimatiecursussen. In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rol de eigenaar hierin kan spelen. We spreken in deze verklaring over cursisten omdat zij met RANOO en leer/cursus verhouding hebben. Na een geslaagde reanimatiecursus noemen we ze reanimist of buurthulpverlener indien zij zich inschrijven bij HartSlag.nu. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring kunt u ons mailen via info@reanimatiehardenberg.nl.

In onderstaand overzicht kan snel en eenvoudig teruggevonden worden met welk doel we welke persoonsgegevens verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 1. Persoonsgegevens - samenvatting

  Doel:
  Inschrijven van een cursist, oproepen voor een beginnerscursus of herhalingscursus zowel individueel als in groepen en het samenstellen van een presentielijst bij elke reanimatieles voor de instructeur.
  Op de website kan elke cursist zijn eigen cursushistorie inzien. Elke cursist krijgt bij inschrijving een persoonlijke inlogcode en kan vandaaruit eigen gegevens inzien, aanpassen en inzien wanneer deelgenomen is aan reanimatielessen. Ook kan hier aangeven worden of de reanimist wel of niet de nieuwsbrief wil ontvangen. Ook kan een cursist hier aangeven te willen stoppen als cursist, mits deze niet ingeschreven staat voor een cursus.

  Welke gegevens:
  Achternaam, Voornaam, Voorletters, Adres, Postcode, Woonplaats, Geboortedatum, Geslacht, Telefoon vast, Telefoon mobiel, Maatschappelijke achtergrond, Wel/niet in bezit geldig diploma, E-mail adres, cursushistorie en facturen.

  Delen van persoonsgegevens:
  RANOO zal nooit met iemand persoonsgegevens delen of uitwisselen. De persoonsgegevens staan ter beschikking van de reanimist en de organisatoren van RANOO.

  Inzien van gegevens:
  De reanimist kan via een eigen inlog eigen gegevens inzien en aanpassen. De organisatoren van de werkgroepen kunnen alle persoonsgegevens inzien. De instructeurs zien de samenstelling van de presentielijsten en houden hierop bij wie wel of niet een reanimatiecursus heeft bezocht.

  Gebruik:
  De persoonsgegevens worden gebruikt voor: planning van reanimatiecursussen in de vorm van presentielijsten, maken van reanimatiediploma's, maken en versturen van een factuur, versturen van nieuwsbrieven of andere relevante mededelingen via een mail.

  Bewaren:
  De persoonsgegevens worden in de cloud bewaard en zijn ondergebracht bij Flevohost (https://flevohost.nl). De persoonsgegevens worden bewaard zolang de reanimist blijft deelnemen aan reanimatielessen van RANOO. Indien de reanimist wil stoppen bij RANOO worden de persoonsgegevens nog 14 dagen bewaard (bedenktijd) en daarna worden alle gegevens volledig gewist. De factuurgegevens worden op basis van de eis van de belastingdienst 7 jaar bewaard en daarna vernietigd. Gegevens van nieuwe cursisten (nieuwe registraties) die na een half jaar nog geen cursusdatum hebben opgegeven worden verwijderd.

  Dataportaliteit:
  Indien de reanimist naar een andere lesinstelling wil kan op zijn/haar verzoek de gegevens, en dan met name de cursushistorie via mail verstuurd worden. Dit kan aangegeven worden door ons een mail te sturen.

 2. Cookies

  Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina's van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken 1 cookie om ervoor te zorgen dat u onze website kunt bezoeken. Bij het sluiten van de browser wordt deze cookie automatisch verwijderd.

 3. Website

  Onze website is in het kader van veiligheid en AVG voorzien van een SSL certificaat. Websites met een SSL certificaat herkent u aan het slotje in het webadres. Hiernaast wordt onze websitenaam voorafgegaan door https:// en geen http://

 4. Nieuwsbrief

  Minimaal 2 per jaar brengt RANOO een nieuwsbrief uit. Deze wordt digitaal via het mail-adressenbestand naar alle reanimisten verstuurd. De reanimist kan aangeven of deze wel of niet de nieuwsbrief wil ontvangen en kan deze wens naar eigen inzicht zelf aanpassen.

 5. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

  RANOO zal nooit persoonsgegeven delen met derden. Er hoeft geen toestemming gevraagd worden aan de eigenaar van de persoonsgegevens omdat er nu eenmaal geen gegevens uitgewisseld worden. Wel zal elke inschrijving leiden tot anonieme statistische informatie die gebruikt wordt door de Hartstichting of Hartveilig Hardenberg.

 6. Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

  Elke reanimist heeft het recht om inzage in eigen persoonsgegevens en dit geschied via de eigen inlogcode. Op deze manier kan de reanimist eigen gegevens zo nodig corrigeren. Verwijderen van persoonsgegevens is mogelijk na beƫindiging van deelname aan reanimatielessen. De reanimist kan zichzelf uitschrijven uit het cursistenbestand en de uitschrijving leidt tot de juiste reactie bij de organisator van een werkgroep.

 7. Beveiliging persoonsgegevens

  RANOO treft passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 8. Minderjarigen

  Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 9. Links naar andere websites

  De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van RANOO. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. RANOO adviseert om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 10. Wijziging van het privacy beleid

  RANOO past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. RANOO adviseert dan ook de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal RANOO er alles aan doen om reanimisten per e-mail en via de websites te informeren.

 11. Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

  Bij constatering van een datalek zullen wij onverwijld de AP inlichten

 12. Contactgegevens

  Indien er vragen zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens of RANOO wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: info@reanimatiehardenberg.nl

 13. Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.